دستگاه رنگ آمیزی داخل لوله

دستگاه رنگ آمیزی داخل لوله

دستگاه رنگ آمیزی داخل لوله pipe coater III/ 900

ین دستگاه طراح شده برای عملیات رنگ آمیزی سطح داخلی لوله و پوششی کام ًلا مطلوب و ضخامت مورد نظر را ارائه میدهد

بدون نیاز چرخاندن لوله .
توضیح مختصر از نحوه کار دستگاه.
دستگاه با متصل شدن به یک پمپ ایرلس رنگ مورد نظر را کاسه گردان انتقال میدهد و کاسه با نیروی گریز از مرکز رنگ را به سطح داخلی لوله اسپری میکند
. با استفاده از یک نازل تنگستن کارباید. این دستگاه قابل تنظیم برای لوله از سایز 8اینچ تا 36اینچ میباشد

نظرات بازدیدکنندگان