سندبلاست و پوشش داخل لوله

سندبلاست و پوشش داخل لوله .

-- اجرای تمامی پروژهای پوشش داخل لوله انواع رنگهای محافظتی . - آب آشامیدنی . فاصلاب . مواد اسیدی . مواد نفتی و مازوت 

نظرات بازدیدکنندگان