پرایمر زینک ایتل سلیکات

پرایمر زینک ایتل سلیکات

پرایمر زینک ایتل سلیکات

یک آستر سه جزیی یا دو جزیی غنی شده از روي، بر پایه رزین اتیل سیلیکات می باشد. درصد بسیار بالاي گرد روي در فیلم خشک می تواند سطوح آهنی و فولادي را از طریق الکترو شیمیایی و حفاظت کاتدي محافظت نماید و به همین دلیل به عنوان لایه آستري اولیه در سطوح فولادي بکار می رود. این پرایمر مقاومت بسیار عالی در مقابل رطوبت و محیط هاي دریایی دارد، این پرایمر در فضایی کام ًلا مرطوب به به مرحله کیور میرسد و بعد مقاومت در برابر خوردگی و چسبندگی بالا به فلز آهن و قابلیت اعمـال در شرایط مـرطوب و مقاومت حـرارتی تا 400درجه سانتـیگراد از مهمتـرین ویژگیهاي این پرایمر می باشد و باعث شده است بطور وسیعی در صنایع پتروشیمی و نیروگاهی بکار رود.


جهت دانلود مقاله کلیک کنید

نظرات بازدیدکنندگان